Gebruikerslogin

Connect
Sign in using Facebook

Register

Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.


Login

Disclaimer Colofon

Colofon Tabletpublisher.nl

Tabletpublisher.nl Een totaaloplossing voor uw tablet publicaties, Ontwerpt applicaties voor de iPad en tablets. Ons R&D Lab onderzoek, produceert en ontwerpt nieuwe manieren van publiceren. Van Interactieve e-magazine, tot Digitale corporate brochure app.

Visual design,
Interface design,
Interaction design,
Navigation design,
Use Experience,
Layout,
Strategie.

 

DISCLAIMER - VRIJWARING

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen tabletpublisher.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. tabletpublisher.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of tabletpublisher.nl. Tabletpublisher.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.tabletpublisher.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of
anderszins.
Tabletpublisher.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. tabletpublisher.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 De logo's en de merk- en productnamen  van Apple, iPhone, iPad, iPod, iTunes, Macintosh zijn eigendom van Apple Inc. De tabletpublisher.nl is een dienstverlener om te helpen om te kunnen publiceren op een ipad en andere tablets vandaar de naam tabletpublisher.nl

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. tabletpublisher.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.


Video's!

Slide Share